Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti LEVEL Hlinsko, spol. s r.o. – INFORMAČNÍ POVINNOST

 

Zpracování osobních údajů ve společnosti LEVEL Hlinsko, spol. s r.o., je prováděno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679, ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování OÚ a o volném pohybu těchto údajů. Platnost tohoto nařízení je od 25.5.2016, účinnost od 25.5.2018.

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o správci osobních údajů:

Obchodní firma: LEVEL Hlinsko, spol. s r.o.

IČ:  64793354

DIČ:  CZ64793354

Sídlo:  Nádražní 132, 539 01 Hlinsko v Čechách

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ


Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro naši běžnou obchodní činnost, spojenou s realizací stavebních zakázek a dále pro potřeby pronájmu našich bytových a nebytových prostor.

 

Právní základ pro zpracování vašich OÚ dle GDPR jsou:
a) souhlas subjektu údajů se zpracováním OÚ (pro činnosti, ke kterým potřebujeme váš souhlas, tj. pro marketingové činnosti, prověření bonity uchazeče o nájem naší nemovitosti apod.)
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejichž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou je pověřen správce
f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadujících ochranu OÚ

 
KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

 

Identifikační údaje - jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu nebo číslo pasu)

Kontaktní údaje - kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa

Údaje o bonitě - prověření historie bezdlužnosti, prověření schopnosti splácet nájem a náklady za služby spojené s pronájmem bytu nebo nebytového prostoru

 

PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Osobní údaje, které nám byly poskytnuty, zpracováváme a uchováváme v rámci naší společnosti. Pokud je zpracování osobních údajů založené na vašem souhlasu nebo oprávněných zájmech naší společnosti, mohou být vaše osobní údaje zpracovávány externími spolupracovníky a dodavateli.

Naše společnost v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům:

●             JUDr. Jakub Blažek, IČ: 02156369

 

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás zpracováváme.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, nebo pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i poté, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly vámi poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Automatizované zpracování OÚ u naší společnosti neprobíhá.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu.

V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

 

Pro uplatnění svých práv se na nás můžete obrátit formou zaslané žádosti s vaší identifikací a to e-mailovou komunikací nebo dopisem.

Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.


Úřad pro ochranu osobních údajů:

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111

 
V Hlinsku 25.5.2018